Share |

Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

§ 1

 Yhdistyksen nimi on Vuoksenniskan Nuorisoseura ry. Sen kotipaikka on Imatran kaupunki ja se liittyy paikallisyhdistyksenä jäseneksi Saimaan Nuorisoseurat ry:een, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, sekä Nuorisoseurat ry:een, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Yhdistys kuuluu jäsenenä mainitun keskusseuran johtokunnan määräämään aluejärjestöön / nuorisoseurapiiriin. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 § 2

Seuran tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä kansassa ja varsinkin nuorisossa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan kotiseudun, isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.

 

§ 3

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

-         voi tehdä jäsenistönsä keskuudessa sekä sen ulkopuolella seuran tarkoitusta edistävää tiedotus- ja valistustyötä

-         voi järjestää kursseja, kokouksia, luento- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia ja kilpailuja sekä leiri-, retkeily- ja virkistystoimintaa

-         edistää opiskelun, musiikin, näytelmätoiminnan, liikunnan, kotiseututyön, askartelun sekä muuta vastaavaa harrastusta

-         herättää harrastusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä edistää erityisesti nuorison kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa

-         ohjaa raittiiden ja terveiden elämäntapojen omaksumiseen

-         muodostaa eri harrastusalojen rekisteröimättömiä kerhoja ja varhaisnuoriso-osastoja

-         voi harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja muuta samanlaista palvelutoimintaa sekä

-         toimii muillakin vastaavilla tavoilla seuran tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

§ 4

 Toimintansa tukemiseksi seura voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa ravintola-, kahvila-, kioski, teatteri- ja elokuvatoimintaa, harjoittaa kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä. Toimintaansa varten seura hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

JÄSENET

§ 5

 Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi johtokunta hyväksyä jokaisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Jäsen, joka on suorittanut kymmenkertaisen vuosijäsenmaksun, on seuran ainaisjäsen. Kunniajäseneksi voidaan kevät- ja syyskokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä tehdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt seuran tarkoitusta. Esityksen seuran kunniajäseneksi kutsumisesta tekee seuran johtokunta. Kunnajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

 Kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenensä. Seuralla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

 Tukijäseneksi, eli kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäsenet ovat suomen kansalaisia, tai yksityisen henkilön. Tukijäsenellä ei ole seuran kokouksissa äänioikeutta eikä heitä voida valita seuran johtokuntaan.

 Jäsenmaksut eri jäsenryhmille määrää seuran syyskokous.

 Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran hänelle uskomat tehtävät. Jokainen joka rikkoo seuran sääntöjä eikä noudata johtokunnan varoitusta, voi johtokunta erottaa seurasta. Jäsenen, jolta ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole saatu jäsenmaksua, voi johtokunta niinikään erottaa. Erottamispäätökseen tyytymätön voi vedota seuran kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan jättämällä valituksen kirjallisena johtokunnalle.

 Seuran jäseneksi hyväksytyn nimi merkitään jäsenrekisteriin ja hän on ensimmäisen jäsenmaksun suoritettuaan oikeutettu pääsemään seuran kokouksiin ja ottamaan osaa keskusteluun ja päätöksiin, paitsi 8, 19, 20 ja 23 §:ssä mainituissa asioissa, joita ratkaisemaan pääsevät ainoastaan vähintään yhden (1) vuoden seuran jäseninä olleet henkilöt.

 SEURAN TOIMIELIMET

 § 6

 Seuran toimieliminä ovat päätösvaltaa käyttävä seuran kokous ja lainmukaisena hallituksena toimiva johtokunta.

 SEURAN KOKOUKSET

§ 7

Seuran on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous helmi - maaliskuussa ja syyskokous marras - joulukuussa.

 Ylimääräinen seuran kokous pidetään, milloin seuran kokous tai johtokunta niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

 Seuran kokouksista ilmoitetaan jäsenille syyskokouksen päättämällä tavalla, joko sanomalehti-ilmoituksella, kirjeitse, sähköpostitse tai seuran sähköiselle ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

 Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on sääntöjen määräämällä tavalla ilmoitettu.

 Kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Suljettua äänestystapaa käytetään aina johtokunnan jäsenten vaaleissa ja muulloin sitä erityisesti vaadittaessa.

 Seuran kokouksissa on myös keskusseuran, nuorisoseurapiirin ja liiton edustajilla läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous voi päätöksellään myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin.

 

§ 8

 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja –tarkastajat
 2. Todetaan kokouksenosanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Esitetään seuran toimintakertomus
 5. Esitetään seuran tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 7. Valitaan edustajat ja varaedustajat Nuorisoseurat ry:n liittokokoukseen
 8. Valitaan edustajat ja varaedustajat keskusseuran ja piirin kokouksiin alkavan vuoden ajaksi
 9. Käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat.

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja –tarkastajat sekä ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä
 5. Määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille
 6. Esitellään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään siitä
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 9. Päätetään johtokunnan jäsenmäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin
 11. Nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat, sekä valitaan niihin jäsenet
 12. Päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta näiden sääntöjen § 7:n mukaisesti
 13. Käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat.

 § 9

 Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne johtokunnan esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

  JOHTOKUNTA

 § 10

 Seuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 4 – 12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, ensi kerralla arvan ja sitten vuoron mukaan. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Johtokunnan jäsenet tulee valita seuran varsinaisista jäsenistä. Sama henkilö voidaan valita johtokuntaan jäseneksi enintään kolmeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

 Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia tai valiokuntia, jotka ovat toiminnastaan tilivelvollisia johtokunnalle.

 Johtokunta on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille jäsenille ilmoitettu, ja jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 Jos valittu toimihenkilö on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, hänelle valitaan sijainen toimikauden loppuun.

 

§ 11

 Johtokunta huolehtii seuran tarkoituksen toteuttamisesta ja sitä varten:

 1. johtaa seuran toimintaa sääntöjen, seuran kokousten päätösten sekä keskusseuran ja liiton ohjeiden mukaisesti,
 2. hyväksyy jäsenet sekä pitää jäsenrekisteriä,
 3. kutsuu seuran kokoukset koolle ja valmistelee käsiteltäväksi tulevat asiat,
 4. huolehtii varojen hankinnasta sekä vastaa seuran omaisuuden hoidosta,
 5. ohjaa ja valvoo valio- ja toimikuntien sekä kerhojen ja varhaisnuoriso-osaston toimintaa,
 6. pitää yhteyttä kunnallisiin lauta- ja johtokuntiin,
 7. huolehtii siitä, että seuran toiminta ulottuu toiminta-alueen kaikkiin osiin,
 8. valmistaa syyskokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 9. toimittaa kevätkokoukselle toimintakertomuksen sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon,
 10. valitsee seuran edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin seuran päättämällä tavalla,
 11. edustaa seuraa, sekä
 12. suorittaa kaikki ne muut tehtävät, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan johtokunnalle kuuluvat, tai jotka seuran kokous sille tehtäväksi antaa.

  

NIMENKIRJOITTAJAT

§ 12

 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

  

LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

§ 13

 Puheenjohtaja:

 1. kutsuu johtokunnan tarvittaessa koolle sekä toimii kokousten puheenjohtajana,
 2. allekirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat,
 3. valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät seuran puolesta hoidetaan,
 4. pitää huolta, että seuran kokousten ja johtokunnan päätökset pannaan täytäntöön, sekä seuraa erityisjaostojen, toimikuntien, ja valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintaa,
 5. valvoo, että seuran kirjanpito hoidetaan johtokunnan määräämän järjestelmän mukaisesti, ja että seuran omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina johtokunnan päätösten ja seuran edun mukaisella tavalla,
 6. tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset, sekä valvoo juoksevain asiain hoitoa,
 7. työskentelee yhdessä johtokunnan jäsenten kanssa seuran toiminnan menestymiseksi, sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.

 Sihteeri:

 1. valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa johtokunnan ja seuran kokouksissa esille tulevat asiat,
 2. laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa seuran kirjeenvaihdon,
 3. laatii johtokunnalle ehdotuksen seuran toimintakertomukseksi, sekä, samoin yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi esitettäväksi seuran syyskokouksessa,
 4. tekee määräaikaisilmoitukset sekä laatii tilastot keskusseuralle, piirille ja liitolle,
 5. vastaa seuran verotusasioiden, arkiston ja käsikirjaston hoidosta sekä toimintapäiväkirjan pitämisestä,
 6. huolehtii jäsentietojen keräämisestä ja jäsenkortiston ylläpidosta,
 7. pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä.

  

§ 15

 Taloudenhoitaja:

 1. hoitaa seuran kirjanpidon,
 2. vastaanottaa ja tallettaa seuran rahavarat, joista hän on johtokunnalle laillisessa vastuussa,
 3. suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut,
 4. huolehtii jäsenmaksujen ja saatavien perimisestä,
 5. laatii seuran tilit ja valmistaa vuositilinpäätöksen, sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen johtokunnalle ja toiminnantarkastajille toimitettavaksi,
 6. valmistaa, yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa, johtokunnalle talousarvioesityksen syyskokoukselle esitettäväksi,
 7. huolehtii varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta, sekä
 8. hoitaa seuran muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa seuran kalustosta.

  

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

§ 16

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja seuran hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne viikon kuluessa.

 

§ 17

 Keskusseuran kokousiin seura on oikeutettu lähettämään edustajia siten kuin keskusseuran säännöissä on määrätty. Nuorisoseurat ry:n liittokokoukseen ja nuorisoseurajärjestön nuorisoseurakokoukseen seura saa lähettää edustajia siten kuin liiton säännöissä on määrätty.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

§ 18

 Nämä säännöt voidaan muuttaa seuran kevät- tai syyskokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu, ja jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista muutosehdotuksen hyväksyy, ja seuraava varsinainen, tai sitä varten ilmoitettu seuran kokous vähintään samanlaisella äänten enemmistöllä päätöksen vahvistaa. Kokousten väliaika tulee olla vähintään viikko. Muutosehdotukset perusteluineen on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle vähintään kuukautta ennen seuran kokousta. Sääntöjen muutokseen on saatava keskusseuran johtokunnan hyväksyminen.

 

§ 19

 Seuran kiinteän omaisuuden myymistä tai lahjoittamista koskeva päätös on pätevä ainoastaan, jos kysymys siitä on käsitelty sääntöjen muuttamisesta säädetyllä tavalla, ja jos keskusseuran johtokunta on sitä ennen antanut asiasta lausuntonsa.

 Seuran purkaminen on käsiteltävä kuten sääntöjen muuttamisesta säädetään. Seuran jäljelle jäänyt omaisuus on tällöin luovutettava keskusseuran valvontaan viideksi vuodeksi, ja, ellei tämän ajan kuluessa seuran toimialueelle perusteta uutta keskusseuran jäseneksi hyväksyttyä rekisteröityä yhdistystä, varat käytetään nuoriso- ja aikuiskasvatustyöhön keskusseuran johtokunnan päättämällä tavalla.